Thống kê về bà con Trương Công Thanh Quýt ở nước ngoài

1- Tại Hoa Kỳ:

-Trương Công Hiền, Boston, Ma.

-Trương Công Đức, Tiến sĩ Nha Khoa, Boston

-Trương Công Tiến, Kỹ sư, chuyên viên IT, Boston

-Trương Công Nhật Phong, Oklahoma

-Trương Công Thịnh, Dược sĩ, Houston, TX

- Các chị Trương Thị Kim Yến, Dược sĩ, Houston, TX

-Trương Thị Thu Oanh, Dược sĩ, Houston, TX

-Trương Thị Kim Bình, Dược sĩ, Houston, TX

-Trương Thị Kiện, Kỹ sư ở San Jose, Ca

-Trương Thị Mỹ Hạnh,  Ca

-Trương Công Lập, giáo sư ở Ca

-Trương Công Tự ( Seatle , WA.

( đề nghị bổ sung tên và địa chỉ)

2- Tại Úc

-Trương Công Nam

-Trương Công Mỵ

3- Tại Pháp

- Trương Công Cừu, Paris

-Trương Thị Bách Điền (nt)

(Đề nghị bổ sung tên và địa chỉ)

Bổ sung bằng cách ghi tên họ, địa chỉ trong khung Add new comment và gởi đi (Send).

 

 

 

USA France England Germany Austraria
12 2 ? ? 2