Gia Phả

Gia phả tộc Trương Công Thanh Quýt bằng chữ Nho đã được các vị tiên tổ thực hiện từ lâu đến từng phái, chi. Từ những năm 80 thế kỷ trước, cụ Trương Công Y đã dịch ra Quốc Ngữ (viết tay) và phân chia nhiều tập phù hợp cho mỗi phái, mỗi chi tiện bổ sung, lưu giữ.

 Truongcongthanhquyt.com đang nghiên cứu, ứng dụng một phần mềm gia phả thích hợp để thực hiện một bộ gia phả online dựa trên các bản cũ và cập nhật đến đời thứ 17 trong nay mai.

Rất mong được sự hưởng ứng, giúp đỡ của các tộc viên...

(Xem cột Gia Phả trên đầu trang)