Quỹ Khuyến học

1-Tồn quỹ đến 01.07.2015:                                                                                                                    51.129.000đ 

(đã quy đổi 350 USD= 7.600.000đVN, và đóng góp của các ông Trương Công Lập- Mỹ, Trương Nam - Úc)

- Ông Trương Công Trân, đời 13, Quảng Nam                                                                                                   10.000.000 đ

- Ông Trương Công Nam, đời 13,  Đà Nẵng                                                                                                        44.000.000 đ

2- Tồn quỹ đến 20.7.2015                                                                                                                         105.129.0000đ          

-Bà Trương Thị Thu Sương, đời 14, Sài Gòn, thông báo đóng góp                                                                     2.000.000đ