Hình ảnh lễ Tế Thu 20.8 âm lịch tại nhà thờ tộc

Lễ Tế Thu 20.8 âm lịch tại nhà thờ tộc. Sau lễ chính lúc 9:30 là bữa ăn nhẹ và HĐ GT bàn về việc trùng tu các mộ tổ còn lại, nghe báo cáo hoạt động khuyến học.