Chạp mả vào ngày Đông Chí năm nay, gần hai trăm con cháu về dự, viếng mộ tổ tiên.

 

Những Hình Ảnh Ngày Chạp Mã